Skip to content

 Kredyty pod zastaw samochodu

Udzielenie kredytu lub pożyczki bardzo często oznacza dla banku ryzyko. Oczywiście, w zależności od sytuacji pożyczkobiorcy może być ono większe lub mniejsze.

Może się zdarzyć, że aby zmniejszyć ryzyko bank poprosi nas o dodatkowe zabezpieczenie. Takie sytuacje mają miejsce zazwyczaj wtedy, kiedy nasza zdolność kredytowa nie jest wystarczająca do otrzymania wnioskowanej kwoty kredytu.

Dodatkowym zabezpieczeniem może być np. samochód lub nieruchomość, będące własnością wnioskującego o kredyt.

Dzięki przedstawieniu odpowiedniego zabezpieczenia wnioskujący może otrzymać od banku potrzebną kwotę.

Takie zabezpieczenie nosi nazwę zastawu rejestrowego.

Czym jest zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy jest rodzajem zwykłego zastawu. Zastaw zdefiniować można jako ograniczone prawo rzeczowe obciążające rzecz ruchomą celem zabezpieczenia wierzytelności. Na jego mocy bank może zaspokoić się z obciążonej rzeczy bez względu na zmiany jej własności i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika, czyli takimi, którzy nie zabezpieczyli swojej wierzytelności zastawem. Zastaw rejestrowy zawsze obciąża całą rzecz. Nawet jeśli Twój dług jest niższy niż jej wartość.

Jeśli kredytobiorca nie spłaca terminowo rat zaciągniętego kredytu, bank może skorzystać z postępowania egzekucyjnego.

Zastaw rejestrowy regulowany jest ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 06 grudnia 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 149 poz. 703 ze zm.). Sprawy, które nie są uwzględnione w zapisach tej ustawy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Różnice pomiędzy zastawem zwykłym a rejestrowym

Jedną z ważniejszych różnic pomiędzy zastawem zwykłym a rejestrowym jest fakt, że strony umowy zastawniczej (czyli w tym przypadku bank i kredytobiorca) mogą postanowić, ze z zastawionego przedmiotu będzie korzystać osoba, która go zastawiła. W ten sposób samochód, który jest przedmiotem zastawu może być regularnie użytkowany przed swojego właściciela.

Prawa i obowiązki stron umowy

Jeśli pożyczkobiorca i bank nie ustalili indywidualnych, niestandardowych warunków, pożyczkobiorca ma prawo legalnego korzystania z zastawionego przedmiotu przez cały czas obowiązywania zastawu. Musi należycie dbać o przedmiot zastawu, powinien również umożliwić bankowi zbadanie stanu technicznego auta (celem określenia jego wartości).

Obowiązkiem banku jest w tym przypadku przeprowadzenie oględzin samochodu. Pożyczkodawca powinien również zastrzec w umowie, że że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego kredytobiorca nie sprzeda zastawionego samochodu oraz nie dokona kolejnego jego obciążenia (np. w innym banku).

Przewłaszczenie

Zaciągając kredyt w banku można zabezpieczyć go także poprzez przewłaszczenie. Stosując przewłaszczenie kredytobiorca warunkowo przenosi własność samochodu na bank. W momencie kiedy wszystkie raty kredytu zostaną spłacone, własność ta przechodzi na kredytobiorcę.

W przypadku, kiedy umowa dotyczy kredytu samochodowego, banki dokonują przewłaszczenia częściowego.

Przykładem banku, który stosuje takie rozwiązanie jest mBank.

Osoby, które zdecydują się na zaciągniecie kredytu samochodowego w mBanku przez cały okres jego spłaty będą właścicielami 51% auta. Do momentu całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania w dowodzie rejestracyjnym obok nazwiska kredytobiorcy będzie widniała również nazwa banku. Po spłacie kredytu klient stanie się jedynym i wyłącznym właścicielem pojazdu.

Warunki przewłaszczenia zostają z reguły ustalane indywidualnie w zależności od konkretnego banku.